OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Preambula

1.Dogtrekkingové akcie sú organizované podľa Súťažného poriadku a podľa poriadku na ochranu zvierat pri zvode - pretekoch v dogtrekkingu, ktorý bol schválený Ústrednou komisiou pre ochranu zvierat a bolo mu pridelené číslo .

2.Súťažný poriadok rieši systém organizácie dogtrekkingových akcií na území Slovenskej republiky a hodnotenia týchto akcií.

3.Súťažný poriadok musí byť dodržiavaný všetkými účastníkmi akcie, hlavne však:
-Funkcionármi, pracovníkmi usporiadateľa
-účastníkmi
-pomocníkmi


Charakteristika

Dogtrekking je extrémným kynologickým vytrvalostným športom, pri ktorom sú prekonávané mimoriadne vzdialenosti v časovom limite. Vedie účastníkov k samostatnému rozvíjaniu fyzických a mentálnych (napr. orientačných) schopností. Rozvíja súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa.

Psovod je so psom pri dogtrekkingu spojený buď postrojom a vodítkom pipnutým k bedrovému pásu, alebo vedie psa iba na vodítku (či striedaním oboch variant). V žiadnom prípade nie je možné ísť so psom "na voľno" (ani krátkodobo).

Dogtrekkingové akcie sú obvykle usporiadané na 100 a viac kilometrov. Za najkratšiu dogtrekkingovú akciu môžme rešpektovať pretek na 85 km. Sú buď etapové (rôzne miesto štartu a cieľa), alebo rešpektujúce iba časový limit. Pri etapovej akcii je  dĺžka etapy minimálne 40km.

Účastníci sú pri dogtrekkingu odkázání sami na seba a pred začiatkom akcie podpisujú prehlásenie, ktorým potvrdzujú, že sa zúčastňujú výhradne na vlastné nebezpečie, a že sú si vedomí úplnej vlastnej zodpovednosti za seba a svojho psa.

 

1. Zodpovednosť a kompetencie

1.1 Súťažný poriadok navrhuje technický výbor dogtrekkingu (dalej len TVDT) tak, aby vyhovoval aktuálnym potrebám.

1.2 TVDT upravuje súťažný poriadok podľa problémov novo vzniknutých v danej sezóne pre sezónu následujúcu.

1.3 TVDT je zložený zo zástupcov usporiadateľov dogtrekkingových akcií - kontroluje predovšetkým dodržiavanie súťažného poriadku.

1.4 Za dodržiavanie súťažného poriadku zodpovedá riaditeľ akcie.

 

 2. Termínový kalendár

2.1 Termínový kalendár obsahuje zoznam všetkých schválených akcií v danej sezóne, které sa budú konať na území SR podľa toho v ČŘ. Schválené akcie budú zaradené do MSR.

2.2 Termínový kalendár zostavuje poverený administrátor podľa prihlášok od usporiadateľov. E-mail na administrátora akcií je
dogtrekking@azet.sk

2.3 Uzávierka prihlášok do termínového kalendára podávaná usporiadateľmi je týždeň pred konaním schôdze TVDT. Schôdza TVDT sa obvykle koná prvý víkend v decembri daného roku.

 


3. Povinnosti usporiadateľa

3.1 Prezentácia - pri prezentácii predloží účastník platný očkovací preukaz s príslušným potvrdením o platnom povinnom očkovaní – spresnenie môže byť v propozíciach konkrétnej akcie . Od usporiadateľa obdrží štartovné číslo alebo registračnú kartu a itinerár trate. Štartovné usporiadateľ určí v propozíciach a uvedie spôsob úhrady. Usporiadateľ  môže pri  prezentáci požadovať kontaktné informácie na dalšiu osobu, pre prípad mimoriadných udalostí, hlavne však pri postaraní sa o psa(y).

3.2 Povinná výstroj - organizátori dogtrekkingovej akcie vždy už v propozíciách uvedú povinnú výstroj. Spôsob kontroly uvedie usporiadateľ rovnako v propozíciách. Nevyhnutnú výbavu určuje charakter a náročnosť konkrétneho preteku. Vždy sú v predpísanej výbave bivakovacie potreby (spací vak a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pre psa a človeka, plastové flaše na pitnú vodu, miska pre psa, funkčná lampa (nejlepšie čelová), píšťalka, príslušná mapa dannej oblasti a lekárnička obsahujúca 1x obväz hotový,  1x obvinadlo elastické, 5x náplasť s vankúšikom, 1x izotermická fólia, dve papučky pre každého psa s ktorým vyrazí účastník na trať. Organizátor sám rozhodne či uvedie do povinnej výbavy ešte dalšie vybavenie.

3.3 Doporučená výstroj - usporiadateľ podľa charakteru akcie môže doporučiť dalšiu výstroj (ktorá nie je povinná a nepodlieha kontrole).

3.4 Trať - rešpektuje všetký zásady ochrany životného prostredia. Pri výbere trasy sa snaží čo možno najviac vyhýbať cestám.

3.5 Itinerár a značenie trasy – obdrží účastník pri prezentácii

3.6 Časový limit - organizátori stanovia časový limit - do kedy je nutné akciu dokončiť. Tí účastníci, ktorí akciu dokončia po uplynutí, nie sú zaradení do konečnej klasifikácie MSR. Rovnako ako účastníci, ktorí akciu predčasne ukončia. Niektoré (etapové) akcie predpisujú cieľové etapové miesta, do ktorých je treba doraziť - taktiež v časovom limite. Väčšinou je iba stanovený celkový časový limit a účastník si sám (podľa aktuálných potrieb svojich a svojho psa) zvolí bivakovacie lokality aj potrebnú dĺžku odpočinku.

3.7 Nuansy – sú určované v propozíciach usporiadateľa. Dogtrekkingové akcie pripúštajú "psí nosič", v ktorom pes nesie časť povinnej záťaže - nikdy nie viac než tretina živej hmotnosti psa. Účastník môže nastúpiť aj s viac psami - pričom strava pre psy a voda musí mať zodpovedajúcí objem, každý pes musí mať misku zvlášť. Ten, kdo odštartuje s viac psami, musí taktiež so všetkými prejsť cieľom v dannom časovom limite. Inak nieje zaradený do klasifikácie.

3.8 Plemená psov - dogtrekking je otvorený všetkým plemenám psov i krížencom. Pes musí absolvovat trať "po svojich".

3.9 Informácie o meetingu - pri meetingu budú účastníci poučení, či budú mať možnosť počas akcie dopĺňať vodu a potraviny z miestnych zdrojov, aký režim je na trati - prírodné rezervácie, chráň. územia a pod., kde nemožno bivakovať, aký je spôsob značenia.

3.10 Štart - spôsob a čas štartu si určuje usporiadateľ

3.11 Kontrolné body - usporiadateľ môže na trase zriadiť ľubovoľný počet kontrolných bodov - stálych alebo tajných (event. oboje).

3.12 Odvoz účastníkov v núdzi - pokiaľ je to v možnostiach organizátora, zaistí prevoz odstupujúcich účastníkov do priestoru cieľa. Je možné prevoz stanoviť už v propozíciách ako hraničnú možnosť iba v prípade núdze, prípadne uviesť formu finančnej spoluúčasti na prevoze.

3.13 Štátna správa - usporiadateľ musí riadne a včas požiadať o povolenie miestne príslušné orgány štátnej správy, veterinárnej správy a dalšie inštitúcie podľa miesta konania akcie.

 

4. Povinnosti účastníka

4.1 Prihlásený - prihlásením akceptuje účastník podmienky vypísané pre akciu. Usporiadateľ môže pri udaní dôvodu prihlášku odmietnuť, hlavne pri presiahnutí limitu počtu účastníkov, alebo pri diskvalifikácii na predchádzajúcej akcii.

4.2 Vekové obmezenia – účastníci musia byť starší ako 18 rokov. V prípade účastníka vo veku 15-18 rokov je potrebné usporiadateľovi predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

4.3 Vek psov - minimálny vek psa je jeden rok.

4.4 Veterinárne predpoklady - pri prezentácii psovodi predložia platný očkovací preukaz s potvrdením o platnom povinnom očkování podľa aktuálných veterinárných podmienok. V propozíciách môžu byť veterinárne podmienky ďalej upresnené, prípadne rozšírené.

4.5 Doping - majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nebol pod vplivom dopingu. Usporiadateľ je oprávený urobiť  dopingovú kontrolu u ľubovoľného psa prihláseného na akciu.

 

 

Dĺžky tratí a náročnosť

Dogtrekking - Za najkratší dogtrekking môžeme považovať akciu na min 85 kilometrov. Pri etapových akciách doporučujeme dlžku etapy 40km.

MID - Za najkratší pretek môžeme považovať akciu na min 30km.

MINI - Za najkratší pretek môžeme považovať akciu na min 10km.


 
 
Kategórie štartujúcich
 
DTW 1 - ženy do 35r

DTW 2 - zeny nad 35r

DTM 1 - muži do 40r

DTM 2 - muži nad 40r

Turistická, MID, MINI - bez kategórii